ਨਿਊ ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ

ਨਿਊ ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ!
ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਭਰਾ ਲਈ ~