ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਾਰ ਲਟਕਾਈ ... ਜੇ


ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਾਰ ਲਟਕਾਈ ... ਜੇ
ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਈ.