विसरलो नाही तुला मी कणभर

विसरलो नाही तुला मी कणभर
मनात तुझ्या मीही असेन खरंतर !

अजूनही काव्य लिहितो मी तुजवर
वाचत असशील तूही आठवणीने क्षणभर ..!!