रोज तुझी आठवण येते आणि

रोज तुझी आठवण येते आणि
डोळ्यांत पाणी उभं राह्तं...,

तू जवळ हवास असं वाटताना
खूप दूर आहेस..,हे सांगून जातं...