छापा असोवा काटा असो...

छापा असोवा काटा असो...
नाणे खरे असावे लागते...
प्रेम असो वा नसो...
भावना शुद्ध असाव्या लागतात...
तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदिसारखी...
कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात पण
मने मात्र कायमची तुटतात....