ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ,
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਰ ਕੀ ਉਹ.
, - - ਕੋਲੇਟ (1954 1873)
ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨ, 1961 ਵਿਚ