ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਚੁਟਕਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ,

ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਚੁਟਕਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ.
~ ਰਾਬਰਟ ਠੰਡ, "ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ," 1962