ਹੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 1 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ. ਹੈਰਾਨ?
Stupid, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੂਰਖ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ
ਅਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ur.