ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ

ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ
ਬਣਾਉਣ ਜਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੂਰਖ ਦੇ.
~ ਡਗਲਸ ਐਡਮਸ