त्यामुळे गोड उर हास्य ??? आहे

त्यामुळे गोड उर हास्य ??? आहे
त्यामुळे गोड उर शैली आहे ???
त्यामुळे गोड उर आवाज ??? आहे
त्यामुळे गोड उर डोळा आहे ?????
पाहू ...... .किती गोड मी खोटे बोलत.