ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦ ਗੁਆ

ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦ ਗੁਆ
ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ur. U ਹੈ
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ bcome.
ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ.
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ!