ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰ ਭੁੱਲ,

ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰ ਭੁੱਲ,
ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ,
ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੱਲ ਭੁੱਲ,
ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾ.
ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭੁੱਲ,
ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮਿੱਠੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲ,
ਵਾਰ & ਭੁੱਲ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਹੁਣ ਯਾਦ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ.