ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ
ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ, ਸਲਮਾਨ, 'tongas' ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ.