ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵਾਰ . .

ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵਾਰ
.
.
.
.
.
.
ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ.