ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਤਪੱਸਿਆ


ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ Grooms?"
ਸ਼ਰਧਾਲੂ:. ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ: ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਹੈ.