ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ..


ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ..
ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਰਜੁਨ "ਆਸਾਰਾਮ" ਬਾਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.