ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ


ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ Arpita ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, girls ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ.