તેણીના પતિ સમગ્ર બોટલ


તેણીના પતિ સમગ્ર બોટલ ઘટક લીધો, પત્ની કે જે હમણાં જ આજે જણાવ્યું હતું કે,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"પી" બતાવો!