ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ


ਮੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ - ਘਟਨਾ "ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ" ... ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੈ.