ਕਿਰਪਾ:. ਸਰ, ਇਸ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ


ਕਿਰਪਾ:. ਸਰ, ਇਸ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ
ਏਸੀਪੀ: ਖੋਜ-ਇਸ.
ਤਰਸ:. ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਊ ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੈ
ਏਸੀਪੀ: Got ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ.