ਜਦਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦੂਜੇ


ਜਦਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲਾਈਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ.