હું આમિર ખાન અરજ કરશે


હું આમિર ખાન અરજ કરશે - એપિસોડ "સત્ય હંમેશા જીતે છે" ... જે લોકો અલબત્ત જાળવી
.
.
.
.
.
.
.
.
.
જે દારૂ પીતા નથી બધા અંતે ખારી તેમની સાથે ખાવા માટે હોય છે.