जुना गोवा हे शहर

जुना गोवा हे शहर मांडवी नदीमुखाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आहे