मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं .............

मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात कोणी मागे घेत नसतं .............
पण जीवनभर विश्वासने साथ देणारा हात आपणच आपलं शोधायचा असतो......
सावलीसाठी कोणी स्वताहून आसरा देत नसतं.....
रणरणत्या उन्हात सावलीसाठी एक झाड आपणच आपलं शोधायचं असतं...