प्रेम करतो तुझ्यावर.. तू पण माझ्यावर करशील ना...?

प्रेम करतो तुझ्यावर..
तू पण माझ्यावर करशील ना...?
मी विचारलेल्या प्रश्नाचं...
होकारात उत्तर देशील ना...?
स्वप्न पूर्ण करताना..
हात तुझा देशील ना...?
नको करूस प्रेम...
मैत्री तरी करशील ना...?
मैत्री नुसती करू नकोस...
शेवट पर्यंत निभावशील ना...?
मैत्री कधी तोडू नकोस.
ह्या वेड्याचा जिव जाईल ना...!!
मैत्री तोडल्यावर..
मला विसरणार तर नाहीस ना...?
कधी चुकून भेटलो तर...
नुसती ओळख तरी देशील ना..?