"मैञी" आपली मनात जपली ..

"मैञी" आपली मनात जपली ..
कधी सावलित विसावली ..
कधी उन्हात तापली ..
"मैञी" आपली .
कधी फुलात बहरली ..
कधी काट्यात रुतली ..
"मैञी" आपली !!