+ ਪਿਆਰ = ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

+ ਪਿਆਰ = ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਡਰ =
ਪਿਆਰ ਦਾ = + ਮਦਦ ਭੈਣ
ਨੂੰ ਪਿਆਰ = + brawl ਭਰਾ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ = + ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ + ਡਰ + + ਦੇਖ-
ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ + ਨੂੰ ਜੀਵਨ = + brawl ਦੋਸਤ ਨੂੰ