झंप्या : आपल्या दातांचं रक्षण कोण करत?

झंप्या : आपल्या दातांचं रक्षण कोण करत?
डेँटीस्ट : कोलगेट
झंप्या : कशी ??
डेँटीस्ट : ते आपल्या दातांना किडन्यापासून
वाचवत.
झंप्या : (डोके खाजवून ) पण किडन्या तर
पोटात
असतात ना....