पेन म्हणतो पेन्सिल ला मी तुझ्यावर प्रेम करतो .....

पेन म्हणतो पेन्सिल ला मी तुझ्यावर प्रेम
करतो .....
पेन म्हणतो पेन्सिल ला मी तुझ्यावर प्रेम
करतो .....
.
.
.
.
.
पेन्सिल म्हणते पेन ला माझ्या वर प्रेम
करतोस मग
.
.
.
.
.
.
.
.
.
वहीवर का लाईन मारतोस...