जर तुमच फोन नंबरचा शेवटचा अंक खालील

जर तुमच फोन नंबरचा शेवटचा अंक
खालील
पैकी एक असेल तर......
0-- तुम्ही अडचण निर्माते.
१-- '" दयाळू.
२-- " मजेदार/विलाक्षणी
३-- " बुद्धिवान
४-- " कळवला असणारा.
५-- " निष्काळजी
६-- " शिस्त प्रिय
७-- " देखणा / सुंदर.
८-- " सरळ मार्गी
९-- ' लाजाळ