गंपु : सुरक्शीत राहायचं,एक

गंपु : सुरक्शीत राहायचं,एक सल्ला लक्शात ठेव-कितीही कटु असलं,तरी नेहमी सत्य बोल आणी......
झंपु: आणी काय?
....
.......
गंपु: आणी पळुन जा!!