जे तुला जाणवतं मलाही जाणवतं

जे तुला जाणवतं मलाही जाणवतं
पण व्यक्त होत नाही
त्या अव्यक्त भावनेस माझा गोड सलाम!