जपण्यासारखं बरचं काही

जपण्यासारखं बरचं काही
उद्यासाठी राखून ठेवलंयं
ह्र्दयाच्या पंखावरती
तुझंच नाव कोरुन ठेवलय.