ਕਾਦਰ ਹਮ aapko chahte Hai ਕੀ Duniya ਹੈ

ਕਾਦਰ ਹਮ aapko chahte Hai ਕੀ Duniya ਹੈ
ਵਾਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ jate Hai, Yu ਤੋਹਰਾਹ ਹਮ
sabhi ko ULLU banate Hai, lekin
'ਆਪ' thoda JALDI ਪਾਬੰਦੀ jate Hai ...