Forget Sms


Forgettin আপনি
কি কঠিন
আমাকে Forgettin
আপ হচ্ছ তুমি
আমাকে ভুলে যেও
Forget Me কখনও
এই স্মরণ ভুলিয়ে
কিন্তু প্রেরকের.
एकदा..

मेणबत्ती मधला धागा मेणबत्तीला म्हणाला:
मी जळत असतो तेव्हा तु का विरघळत असते?
मेणबत्ती म्हणाली: "ज्याला हदयात
जागा दिली तो सोडुन चालला असेल तर
कोणाच्याही डोळयातुन पाणी येणारच ना..!
देवा एकच मागणी
त्याची पापणी भरू दे...
माझ्या नावाचा एक तरी थेंब
त्याच्या नयनी तरु दे.....
तुज्या' डोळ्यात पहाताना
तुज्या' डोळ्यात रमून जाताना,
तुज्या' माज्यातील अंतर मला कललेच नाही...
तुज्या' डोळ्यात असा हरवलो की ....
तुज्या' डोळ्यापलिकडे ही एक जग आहे हे मला स्मरलेच नाही ;";;;

'नकार'....,
तुज्या त्या 'नकाराने' मला नक्कीच खुप रड्वले....
पण मी म्हणालो "जाऊ दे"
निदान या अश्रुनी तरी मी 'जीवंत' असल्याचे जानवले..
आजहि मन माझे खूप उदास...
अजून होतो तुझ्या त्या ,आठवणींचाच आभास ...
होत नाही आजही विश्वास...
खरच तुझ्यात गुंतला आहे माझा श्वास...!!!!
कोणीतरी कोणाची वाट पहात थांबत...,
येणार्याच येण मात्र सावलिसारख लांबत...
कोणी मग हळुच विचारत कोण येणार होत..,
तेव्हा खर सांगु...,
.
.
.
डोळ्यात फक्त पाणीच येत .... :'(
रडू तर येत होत ...
डोळ्यात मात्र दिसत नव्हत ...

चेहरा कोरडा होता ....
पण मन मात्र भिजत होत ....

कारण डोळे पाहणारे बरेच भेटतात आयुष्यात.....
पण मन जाणणारे कमी च असतात.......
आजही मला,
एकटच बसायला आवडत...
मन शांत ठेवून,
आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत...
कधी कधी हसायला,
तर कधी कधी रडायला आवडत...
अन कवितांच्या शब्दात,
फक्त तुलाच शोधायला आवडत...

माझ्या काही शब्दांन मोळे, हरवल मी तुला,
आज त्या शब्दांना आठवून,
स्वतःच स्वतःवर रागवायला आवडत...
अन तू नसतानाही,
ह्या आठवणींच्या विश्वात,
फक्त तुलाच पाहायला आवडत...
फक्त तुलाच पाहायला आवडत..
माणसावर जेवढं प्रेम करावं तेवढी ती दुर जातात,
फुलांना जास्त कवटाळल्यावर पाकळयाही गळुन पडतात,

ज्याला मनापासुन आपलं मानलं तिच आपल्याला विसरुन जातात,
फुले वाळु लागली की फुलपाखरे देखिल सोडून जातात..
एक मुलगा आणि मुलगी यांचे एकमेकावर खूप प्रेम होते....पण त्या मुलीचा एका अपघातात दुख:द मृत्यू होतो..
.
मुलाला ते सहन होत नाही तो तिच्या आठवणीत सतत रडत असतो... तर रडत असताना काही २०-२५
परी तिच्याच वयातल्या त्याला दिसतात. त्यात ती पण असते त्या सर्व परी कडे एक एक पेटलेली मेणबत्ती असते
पण तिची मेणबत्ती पेटलेली नसते.. मुलगा त्याचे तिला कारण विचारतो..
तर ती सांगते..आता पुरे कर रे, किती रडतो आहेस..तुझ्या अश्रूमूळे मेणबत्ती सारखी वीझत
आहे...