Forget Sms


विसरलेय मी...
त्याची न माझी झालेली पहिली भेट...
विसरलेय मी...
जो मनात बसली होता एकदम थेट
विसरलेय मी...
त्याच चिडून मला खडूस म्हणन..
विसरलेय मी... .
खोट्या रागात सुद्धा प्रेमान माझी काळजी घेण
विसरलेय मी...
दोघांनी घेतलेला वाफाळलेला coffee चा कप
विसरलेय मी...
त्याने दिलेलं चाफ्याचं रोप
विसरलेय मी...
मला सतवण्यासाठी त्याच मुद्दाम अबोल राहण
विसरलेय मी...
मला बोलता बोलता निशब्द करण
विसरलेय मी...
आमच्यात भांडणाच, मैत्रीच, आणि .....प्रेमाचं बोलण झालेलं
आणि
विसरलेय मी...
त्याने मला " मला विसर " म्हटलेलं..
एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही जेव्हा आपण एकटे
असतो ,,
तर तो तेव्हा वाटतो जेव्हा आपल्याबरोबर
सर्वजणं असतात ,,
पण ती व्यक्ती नसते
जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते .....
जे खरे प्रेम करतात त्यांना प्रेम
कधीच मिळत
नाही........... ...
आणि जे प्रेमाला .."time
पास"....... समजतात त्यांना झोळी प्रेमाच्या बाबतीत
नेहमी भरलेली असते...
केव्हातरी सांगेन मी
असती मलाही भावना
तोडून म्हणता वेचली
वाहून करता प्रार्थना

केव्हातरी सांगेन मी
की श्वास गुदमरतो कसा
शेंदूर हाराभिषेकही
ओझे मला ठरतो कसा

केव्हातरी सांगेन मी
असती कश्या या वेदना
तोडा जपुन सध्या तुम्ही
वर्षा रूतू हरवेल ना!
" किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी, पण,............... शेवटी तो माझ्या भावनांशीच खेळला !!! " :-(
तू मला सोडून गेलास आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही कारण बघ न माझे हृदय पण सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे .!!
जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे,
आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करतो तिच्या शेजारी बसणे...
आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार नाही याची जाणीव होणे..
कधी कधी काही पाऊले अशी पडतात..
की सावल्या सोबतच्या परख्या होऊ लागतात..

काही गैरसमज इतके मनाला बोचतात..
की आपल्या नकळत सुंदर नाते हृदयासोबत तोडून जातात.
छापा असो वा काटा असो...
नाणे खरे असावे लागते...

प्रेम असो वा नसो..
भावना शुद्ध असाव्या लागतात...

तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदिसारखी...
कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात...

पण...,

मने मात्र कायमची तुटतात...
गाळले मी तुझ्यासाठी कित्येक आसू
पण माझ्या एकाही आसवाची किंमत
तुला कळाली नाही...
उतरवले लोकांच्या भावनांना तू शब्दात
पण माझ्या निशब्द प्रेमाची भाषा
तू कधी समजून घेतली नाही...

लोक म्हणतात की,

एक जन गेल्याने दुनिया संम्पत नाही
किंवा थांबत हि नाही...

पण हे कोणालाच कसे कळत नाही,
की लाखो लोक मिळाले तरी
त्या एकाची कमी कधीच पूर्ण होत नाही...