Galavar Hasu Khulavnari Maitri

Galavar Hasu Khulavnari Maitri
Ramat Gamat Janari Maitri
Dur Asun Jawal Bhasnari Maitri
Hoy Gupchup Manat Ghar
Karun Rahte Tich Maitri.