ਪੰਦਰਾ ਹੇ Le Yu ਪੰਦਰਾ ਹੇ

ਪੰਦਰਾ ਹੇ
Le Yu
ਪੰਦਰਾ ਹੇ
Le ਵਾਈ U
LV ਈ ou
ਹਰੀ ਓਮ !!
ਕਭੀ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੀ ਸਾਦ karo.