Pratek Gosht Hrudayachya Jawal

Pratek Gosht Hrudayachya Jawal
Naste.. Jivan He Dukhapasun
Lamb Naste.. Aaplya Maitri La
Japun Thev Hi 1 Ashi Gosht Ahe
Ji Pratekachya Nashibat Naste.