गण्या: काय रे,तु TV वर कायम परदेशी वाहिन्या का पाहतोस? ....

गण्या: काय रे,तु TV वर कायम परदेशी वाहिन्या का पाहतोस?
....
नाम्या: मग काय.... थोडी त्यांची पण वीज खर्च होऊ दे ना!