ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ u ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,

ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ u ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ...
ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਯੂ dont ਮਨ ......
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?