U ਇਸ MSG ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

U ਇਸ MSG ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ cute ਰਿਹਾ. U ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ,
ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ cute ਰਿਹਾ. U ਇਸ ਅੱਗੇ, ਜੇ,
ਊਰ ਫੈਲਾਉਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ cute ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਯੂ ਮਿਟਾ
ਇਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਊਰ ਈਰਖਾ coz i cute ਰਿਹਾ!